Delist.ru

(17.10.2011)

:

2. . / , .. // .- 2011.- 8.- . 30-31.

3. . / , .. // .- 2011.- 36.- . 34-36.

4. Nguy?n Vi?t Ph??ng. Gop ph?n ?anh gia vi?c khai thac va qu?n ly cac ph??ng ti?n v?n t?i l?u thong tren tuy?n ???ng vanh ?ai 3 Ha N?i // T?p chi giao thong v?n t?i,- 2011.- S? 9.- Ha N?i.- tr.23,24.

...